Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Unaprjeđenje u području vodoopskrbe, obrade i opskrbe pitkom vodom na području grad Novska, naselja Bročice, Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik te dio naselja Rajić. Projektom je predviđeno i priključenje dodatnih 3050 stanovnika na sustav javne odvodnje te podizanje razine pokrivenosti tom mrežom na području projekta na čak 100 %.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

123.631.284,60 kn

EU SUFINANCIRANJE

70.105.921,45 kn

OPSEG AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Rekonstrukcija 12.998 metara vodoopskrbne mreže.

Izgradnja 2 kišna preljeva
te rekonstrukcija
1.753,2 metara kanala.
Izgradnja 40.382 metara kanalizacijske mreže te 18 crpnih stanica.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s najvišim, III. stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 11.700 ekvivalent stanovnika.

Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje.