O projektu

Cilj projekta

Doprinijeti održivom razvoju Grada Novske i okolnih naselja (Bročice, Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik te dio naselja Rajić) kroz poboljšanje standarda usluga vodoopskrbe i odvodnje.

Kratak opis projekta

Realizacija projekta će omogućiti proširenje mreže sustava odvodnje u Gradu Novska te u okolnim naseljima kao i izgradnju središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ujedno projektom će se rekonstruirati dio postojeće kanalizacijske i vodoopskrbne mreže.

Projekt možemo promatrati kroz četiri glavna segmenta:

Radovi na sustavu vodoopskrbe

Rekonstrukcija 12.998 metara vodoopskrbne mreže

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)

Izgradnja uređaja s najvišim, III. stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 11.700 ekvivalent stanovnika (ES)

Radovi na sustavu odvodnje

Djelomična rekonstrukcija postojećeg sustava
odvodnje u Novskoj:

 • izgradnja 2 kišna preljeva te rekonstrukcija 1.753,2 metara kanala;
 • izgradnja 40.382 m kanalizacijske mreže te 18 crpnih stanica;
 • izgradnja razdjelnog sustava odvodnje u naseljima bez izgrađenog sustava odvodnje

Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje

 • Vozilo za ispiranje i čišćenje kanalizacijske mreže,
 • oprema za inspekciju kanalizacijske mreže
 • cisterna za pražnjenje septika
 • akustični uređaj za traženje kvarova na vodovodu
 • prijenosni ultrazvučni mjerači protoka za vodovodnu mrežu
 • transportno vozilo do 3,5 t nosivosti s duplom kabinom
 • vozila za prijevoz radnika i materijala
 • traktor s kabinom
 • miniutovarivač
 • pneumatski bušač (raketa) 80 sa stupnjevanom glavom

Sufinanciranje projekta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
123.631.284,60 kn

Razdoblje provedbe
2018. - 2020.

Koristi projekta za lokalno stanovništvo

Usklađenje područja sa Direktivom 91/271/EEZ

Izgradnja UPOV-a III. stupnja pročišćavanja

Usklađenje područja sa Direktivom 1998/83/EZ

Osiguranje kvalitete vode za ljudsku potrošnju

Dionici