Javna nabava

PODATCI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016 i spriječavanje sukoba interesa, Naručitelj
ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice
gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju:

a) za osobe iz članka 76., stavka 2., točke 1. ZJN 2016 (čelnik tijela, član uprave i Nadzornog odbora):
– ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.
b) za osobe iz članka 76., stavka 2., točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu
i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom
postupku javne nabave:
– LAM OBRADA VODA d.o.o., Sokolska 72, Zagreb
– JAV-NA obrt za savjetovanje iz javne nabave, Siget 18, Zagreb.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa ČELNIK i članovi NO

Jednostavna nabava – opći akt

Prethodno savjetovanje sa svim gospodarskim subjektima – Poziv na savjetovanje

Dokumentacija o nabavi – Izgradnja kanalizacije

Troškovnik – Izgradnja kanalizacije

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Plan nabave za 2020. godinu

Godišnji izvještaj 2020.