UPOV Subocka

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA BRESTAČA I NOVA SUBOCKA – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – 2.000 ES

Status projekta: u izgradnji

Naziv projekta: ”Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brestača i Nova Subocka – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – 2.000 ES”

Nositelj projekta: Vodovod Novska d.o.o.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 5.148.250,00 HRK

Sufinancirano iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera: 07. Temeljene usluge i obnova sela u ruralnom području

Podmjera: 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture”

Tip operacije: Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Cilj projekta:

  • Poboljšanje stanja voda u prirodi
  • Doprinos zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
  • Zaštita podzemnih voda koje predstavljaju vodonosnik za vodoopskrbu
  • Poboljšanje uvjeta života u ruralnoj sredini i na taj način smanjenje depopulacije ruralnog područja

Očekivani rezultati:

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i smanjenje onečišćenja vodotoka  

Kratki opis projekta:

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tipa dvije jedinice bio – diska, svaka kapaciteta 1.000 ES na koji će se priključiti postojeća kanalizacijska mreža naselja Brestača i Nova Subocka, te time činiti jednu tehničko – tehnološku cjelinu.

Realizacijom ovog projekta ostvariti će se slijedeći pozitivni učinci na ciljne skupine:

  • Veća zdravstvena ispravnost vode za piće
  • Smanjenje mogućnosti zagađenja podzemnih voda propuštanjem iz septičkih jama ili nekontroliranim ispuštanjem otpadnih voda u okolne vodotoke
  • Poboljšanje životnog standarda u naseljima Brestača i Nova Subocka i smanjenje depopulacije navedenih naselja